Menu

Michael Kors wallet

0 Comment

Det førte til en strid mellom EOS-utvalget og presidentskapet om lovforståelsen når det gjaldt granskernes tilgang på taushetsbelagt informasjon som EOS-utvalgets medlemmer sitter på.Michael Kors wallet Presidentskapet sendte brev til EOS-utvalget der den fritok dem fra taushetsplikten slik at de kunne svare på evalueringsutvalgets spørsmål. Men EOS-utvalget mente det kunne skade deres troverdighet at denne bestemmelsen ikke var forankret hos de folkevalgte, skriver NTB.

Han presiserer at komiteen tar opp saken fordi den er fagkomité med ansvar for EOS-utvalget, og ikke som kontrollkomité. Komiteen påpeker imidlertid i brevet at presidentskapet ikke har myndighet til å avgjøre spørsmål om lovfortolkning.EOS-utvalget forsøkte å melde fra til kontrollkomiteen om striden,Michael Kors wallet men meldingen ble ikke oversendt komiteen. Den ble liggende i sju uker, før den ble «referert sammen med andre saker» i februar 2015.«Presidentskapet kan ikke på denne måten, uten et uttrykkelig stortingsvedtak om å dispensere fra eget reglement, legge beslag på en sak innkommet til Stortinget», heter det i et brev komiteen sendte presidentskapet onsdag og som NTB har fått tilgang til.

Her ber komiteen om å få tilgang til all korrespondanse om saken og kommentarer fra stortingspresidenten, skriver NTB.Michael Kors wallet Stortinget fikk til slutt til behandling et forslag fra presidentskapet om en lovhjemmel som ga EOS-utvalget lov til å dele taushetsbelagt informasjon med utvalget som skulle granske dem, men uten at striden som lå bak, kom fram. Mandatet til EOS-utvalget ble utvidet gjennom en sak som kontrollkomiteen framla for Stortinget, hvor en skulle se på overvåking fra fremmede tjenester på norsk jord. Det mandatpunktet mente stortingspresidenten at Solberg-utvalget ikke skulle se på. Vi ble kjent med at dette hadde skjedd ved en ren tilfeldighet, sier Lundteigen til Dagbladet.

Stikkord: